Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

STATUT FUNDACJI MISJA KAMPINOS


Rozdział I. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1


Fundacja pod nazwą Fundacja Misja Kampinos, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Pawła  Marcina Białeckiego, Piotra Rutkowskiego, Andrzeja Wołczyńskiego, Stowarzyszenia ”Między Wisłą a Kampinosem’’ zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Jarosława Lewickiego w kancelarii notarialnej w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ulicy Bohaterów Modlina nr 36 w dniu 13 października 2017 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego w tym  ustawy z dnia  6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.


§ 2


 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Siedzibą Fundacji jest Czosnów.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 4. Nadzór nad Fundacją ze względu na cele sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju  regionalnego.
 5. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą.§ 3


 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.


§ 4


Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.Rozdział II.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI


§ 5 1. Celem Fundacji jest wspomaganie organizacyjno rzeczowe wszelkich działań zmierzających do rozwoju i promocji Kampinoskiego Parku Narodowego, w szczególności przez propagowanie rozwoju infrastruktury, wspieranie świadomego ekologicznie zagospodarowania terenów zielonych, poprawy bezpieczeństwa mieszkańców a zwłaszcza dzieci oraz poszukiwanie i pozyskiwanie form aktywnego finansowania rozwoju wsi i osiedla ze środków pozabudżetowych a także popularyzowanie miejscowych walorów krajobrazowych. Ponadto wspieranie i kultywowanie lokalnych tradycji oraz rozwoju gospodarczego.
 2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1) Rozwój działalności młodzieży, w tym:
  a) popularyzacja aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu;
  b) rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży;
  c) promocję i organizację wolontariatu;
  d) wpieranie udziału młodzieży w życiu publicznym;
  e) dbanie o rozwój fizyczny społeczeństwa, szczególnie młodzieży.
  2) Dbanie o rozwój lokalnej przedsiębiorczości, w tym:
  a) troskę o rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji zawodowych;
  b) wpieranie lokalnych przedsiębiorców;
  c) działanie na rzecz zwalczania bezrobocia;
  d) prowadzenie działalności turystycznej i krajoznawczej;
  e) wspieranie rozwoju rolnictwa.
  3) Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa, w tym:
  a) zwiększanie świadomości lokalnej wśród mieszkańców gminy;
  b) zaangażowanie w rozwój życia kulturalnego;
  c) promocję idei zdrowego społeczeństwa;
  d) prowadzenie działań na rzecz edukacji;
  e) zwiększanie aktywności społecznej emerytów;
  f) działania na rzecz promocji potrzebującym i działalność charytatywna;
  g) zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom;
  h) działanie na rzecz równouprawnienia;
  i) działalność na rzecz integracji z osobami niepełnosprawnymi.
  4) Działalność na rzecz rozwoju kultury i sportu, w tym:
  a) zapoznawanie z dorobkiem kultury narodowej i twórcze zaangażowanie w rozwój życia kulturalnego;
  b) zabieganie o rozwój bazy sportowej oraz ułatwienie dostępu do niej;
  c) promocję wiedzy historycznej na temat regionu;
  d) działalność szczególnie akcentująca dziedziny związane z edukacją, sportem i turystyką Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” zwanym dalej Lokalną Grupą Działania;
  e) szerzenie kultury na terenie Lokalnej Grupy Działania oraz Mazowsza;
  f) promocję zdrowego stylu życia.
  5) Popularyzację ekologii.
  6) Integrację z Unią Europejską.
  7) Działanie na rzecz rozwoju budownictwa na terenie Lokalnej Grupy Działania i całego Mazowsza.
  8) Promocję Kampinoskiego Parku Narodowego oraz Mazowsza.
  9) Promowanie oraz dbałość o ochronę i rozwój zabytków historycznych i przyrodniczych, środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów kulturowych znajdujących się na obszarze Lokalnej Grupy Działania oraz Mazowsza.
  10) Przygotowywanie, wspomaganie i promowanie inicjatyw o charakterze ekonomicznym.
  11) Popularyzację i rozwój produkcji wyrobów lokalnych.
  12) Promocję działań partnerskich w ramach współpracy trójsektorowej, budowanie kapitału społecznego, wzmacnianie gospodarki lokalnej.
  13) Wzmacnianie spójności terytorialnej i lokalnej tożsamości.

§ 6


Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) organizowanie i finansowanie:

a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym doradztwa, seminariów, szkoleń, kursów, warsztatów, wizyt studyjnych, konferencji, sympozjów, debat, dyskusji, akcji informacyjnych i konkursów oraz innych form przekazywania wiedzy;
b)imprez kulturalnych, w tym koncertów, festiwali, przedstawień teatralnych, przeglądów, happeningów, festynów, targów, gier strategicznych, pokazów i wystaw;

c) imprez sportowo-rekreacyjnych i zawodów sportowych;

d) punktów informacji turystycznej oraz innych usług związanych z obsługą ruchu turystycznego;

e) punktów konsultacyjno-doradczych dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych;

f) działalności  promocyjnej, informacyjnej, publicystycznej i poligraficznej, w tym: opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, tworzenie stron internetowych, przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym;

g) inicjatyw i działań na rzecz społeczności lokalnej.

2) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami działającymi w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji, na poziomie krajowym i międzynarodowym,

3) pozyskiwanie źródeł finansowania, gromadzenie środków finansowych i rzeczowych służących realizacji celów statutowych Fundacji,

4) prowadzenie innych działań służących realizacji celów statutowych Fundacji.


§ 7


Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.Rozdział III.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI


§ 8


Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.


§ 9


Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1) prowadzonej działalności gospodarczej;

2) darowizn, spadków, zapisów;

3) dotacji, subwencji oraz grantów;

4) zbiórek, imprez publicznych;

5) majątku Fundacji; 

6) odsetek bankowych;

7) dotacji ze środków państwowych, samorządu terytorialnego oraz funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy celowych; 

8) innych źródeł dozwolonych prawem.


§ 10


 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji służy wyłącznie  realizacji celów statutowych.
 3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenie wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu/odrzuceniu spadku kierując się najlepszym interesem Fundacji.Rozdział IV.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI


§11


 1. Fundacja do realizacji swych statutowych celów może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. 
 2. Fundacja prowadzi działalność w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Wartość środków finansowych przeznaczonych na działalność gospodarczą Fundacji na dzień jej utworzenia wynosi 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). 
 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
  1) PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
  2) PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
  3) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  4) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
  5) PKD 93.19.Z Pozostała działalność związane ze sportem;
  6) PKD 93.29.Z pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
  7) PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych;
  8) PKD 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
  9) PKD 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;
  10) PKD 96.09.Z działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  11) PKD 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej;
  12) PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  13) PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych;
  14) PKD 84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych;
  15) PKD 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
  16) PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.Rozdział V.

WŁADZE FUNDACJI


§ 12


Władzami Fundacji są:

1) Zarząd  Fundacji;

2) Rada Fundacji.RADA FUNDACJI


§ 13


 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym działalność Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się od czterech do pięciu członków powołanych na czteroletnią kadencję. Liczbę członków Rady Fundacji ustalają każdorazowo Fundatorzy. 
 3. W skład Rady Fundacji każdej kadencji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy. 
 4. Fundatorzy mogą udzielać pełnomocnictw osobą trzecim do działania w ich imieniu w Radzie. 
 5. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.
 7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku: pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady, odwołania, o którym mowa w punkcie 5. niniejszego paragrafu bądź  utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 9. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji wygasa. 
 10. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 14


 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Rady na co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. 
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady, jeśli niniejszy statut nie stanowi inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków.
 5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
 7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.


§ 15


Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:


1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;

2) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia;

3) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium;

4) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji;

5) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;

6) nadzór nad działalnością Fundacji;

7) podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji;

8) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.


§ 16


Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1)żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji;

2)dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.ZARZĄD FUNDACJI


§ 17


 1. Zarząd Fundacji składa się od jednego do trzech osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Członków pierwszego składu Zarządu powołują Fundatorzy. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję  powołuje swą decyzją Rada Fundacji.
 4. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
 5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
 6. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek:
  1) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji;
  2) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
  3) śmierci członka Zarządu Fundacji;
  4) odwołania przez Radę Fundacji o którym mowa w punkcie 5. niniejszego paragrafu.

§ 18


 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:"
  1) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
  2) uchwalanie regulaminów;
  3) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
  4) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
  5) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów;
  6) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
  7) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji,
  8) realizacja celów fundacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli niniejszy statut nie stanowi inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. 
 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji za rok ubiegły.
 7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 
 8. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej  5 dni przed planowanym spotkaniem.Sposób Reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych


§ 19


 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 2. W sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych poniżej 2 000,00  złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.Rozdział  VI. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWEZMIANA STATUTU


§ 20


Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów. Zmiany statutu mogą dotyczyć także celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ


§ 21


 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.


§ 22


W sprawach połączenia z inną fundacją organem decydującym jest Rada Fundacji.LIKWIDACJA FUNDACJI


§ 23


 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
 3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. 


§ 24


W sprawach likwidacji Fundacji organem decydującym jest Rada Fundacji.


§ 25


Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji lub stowarzyszeń o zbliżonych celach.

polityka cookies

copyright © Misja Kampinos 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl